บจก.กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต ขอขอบคุณ อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร ผศ.โสภา ชูเพ็ง อาจารย์ชัยภูมิ สุขสำราญ อ.เบญจพร แก้วอุไทย ดร.ณัทพร รัตนพันธ์ มหาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้ทางทีมงานสาธิต เครื่องเลเซอร์กำหนดแนวเส้น กล้องระดับ กล้อง
THEODOLITEเครื่องมือวัดสิ่งแวดล้อม ยี่ห้อ GEO FENNEL ผลิตภัณฑ์ PFERD ผลิตภัณฑ์ HELLER จาก บจก.ไซเทคเอเซีย โซลูชั่น เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560