บจก.กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต ขอขอบคุณ อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร ผศ.โสภา ชูเพ็ง อาจารย์ชัยภูมิ สุขสำราญ อ.เบญจพร แก้วอุไทย ดร.ณัทพร รัตนพันธ์ มหาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้ทางทีมงานสาธิต เครื่องมือช่าง MILWAUKEE แบรนด์ อเมริกาเครื่องมือช่าง AEG แบรนด์ เยอรมัน พร้อมสาธิต การใช้งาน ของเครื่องมือแต่ละประเภท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จาก บจก.เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560