ภาพบรรยากาศ งาน AEROPRO ROAD SHOW ที่่ บจก.กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์ สามกองภูเก็ต

ระหว่าง วันที่ 15-24 สิงหาคม 2559